PODSUMOWANIE PRACY W SP W BĄKOWICACH

 

Zakończenie roku szkolnego to bardzo ważny etap w pracy szkoły i czas na analizę jej rocznej pracy. Jest to odpowiedni moment, żeby podsumować, ocenić i zweryfikować działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne, a także wyciągnąć wnioski i sformułować rekomendacje do dalszej pracy.

W bieżący roku szkolnym do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach uczęszczało 58 dzieci. Nasi uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki nauczania. Najwyższą średnią w klasach IV – VI osiągnęła klasa VI – 4,33.

W pierwszym etapie edukacyjnym najlepsze wyniki osiągnęli:

w klasie I: Radosław Mandziuk, Agata Groblica;

w klasie II: Wiktor Sieczka, Filip Jaworski, Krzysztof Rudziński, Gabriela Stachowiak, Magdalena Lorek, Kinga Wojtowicz, Wiktor Warzocha;

w klasie III: Gracjan Andruszków, Jakub Andruszków, Mikołaj Dudziec, Igor Groblica, Monika Sikora, Konstancja Opala.

W drugim etapie edukacyjnym najlepsze wyniki osiągnęli:

w klasie IV: Szymon Łukawski – średnia 5,00 i bardzo dobre zachowanie, Jan Szynklarz – średnia 5,0 i wzorowe zachowanie, Rafał Walasek – średnia 4,92 i bardzo dobre zachowanie, Anna Liz 4,83 i wzorowe zachowanie;

w klasie V: Agata Hryczyszyn – średnia 5,15 i wzorowe zachowanie;

w klasie VI: Marcel Andruszków – średnia 5,0 i wzorowe zachowanie, Maja Szynklarz – średnia 5,17 i wzorowe zachowanie, Patrycja Pustelnik – średnia 5,08 i wzorowe zachowanie, Miłosz Rozwadowski – średnia 5,0 i wzorowe zachowanie, Magdalena Zuzak – średnia 4,75 i wzorowe zachowanie.

Tytuł „Najlepszego Ucznia” uzyskała Maja Szynklarz.

Ponadto tradycją szkoły jest wybór ucznia najlepszego w danej dziedzinie nauki lub sporcie. Rafał Walasek uzyskał tytuł Najlepszego Anglisty, Szymon Łukawski uzyskał tytuł Najlepszego Informatyka, Marcel Andruszków uzyskał tytuł Najlepszego Przyrodnika, Matematyka i Historyka, Patrycja Pustelnik uzyskała tytuł Najlepszego Polonisty, Agata Hryczyszyn uzyskała tytuł Najlepszego Plastyka, tytuł Najlepszego Czytelnika uzyskała Agata Groblica, a Najlepszym Sportowcem został Miłosz Rozwadowski.

Damą Roku została Agata Hryczyszyn, a Dżentelmenem Roku – Miłosz Rozwadowski.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach w ciągu roku szkolnego 2016/2017 brali udział w różnych konkursach i turniejach sprawnościowych, tematycznych i przedmiotowych na szczeblu szkolnym, gminnym i ogólnopolskim (24 konkursy i turnieje szkolne, 10 gminnych, 7 międzyszkolnych oraz 5 ogólnopolskich). Największą wartością tych imprez była możliwość pogłębiania swoich wiadomości, rozwijania zainteresowań i umiejętności. Udział uczniów w tak wielu różnorodnych konkursach świadczy o ich szerokich zainteresowaniach i chęci pokazania się innym. Najważniejsze jest to, że każdy uczeń mógł wziąć udział w dowolnym konkursie, który spełniał jego oczekiwania.

Również uroczystości i imprezy szkolne są integralnym i stałym elementem życia szkoły. Większości z nich, organizowanych w tym roku szkolnym, to efekt wspólnej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców.  W roku szkolnym 2016/2017 odbyło się ich w naszej szkole 35. Były to m.in. Dzień Czytania Sienkiewicza, Dzień Marzyciela, Dzień Pierwszej Pomocy, Dzień Uśmiechu, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Języków Obcych, Ślubowanie Klasy I, Dzień Postaci z Bajek, Święto Niepodległości, Dzień Życzliwości i Pozdrowień, Dzień Pluszowego Misia, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Czekolady, Dzień Pizzy, Tydzień Książki dla Dzieci, Wieczorek Rodzinny, 3 Maja, Pasowanie na Czytelnika i wiele innych.

Wycieczki szkolne stanowią ważny element realizacji programu zarówno dydaktycznego jak i wychowawczego. Dzięki nim uczniowie mogą w praktyce wykorzystać wiedzę teoretyczną przyswajaną na lekcjach w szkole, poznawać formy aktywnego wypoczynku. Według Zarządzenia Ministerstwa Oświaty i Wychowania „(…) wycieczka jest podstawową formą działalności krajoznawczo – turystycznej. Stanowi ona integralną część procesu dydaktyczno – wychowawczego i powinna być organizowana przez wszystkie szkoły w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych”. Wycieczki szkolne należą do efektywnych i bardzo lubianych przez dzieci oraz młodzież szkolną zajęć procesu dydaktyczno – wychowawczego. Wielu dydaktyków i pedagogów zalicza je do podstawowych form kształcenia w procesie nauczania. Wycieczki szkolne to głównie lekcje, zajęcia wprowadzające, poszerzające i pogłębiające lub nawet utrwalające treść kształcenia. Inspirują do rozwoju, są punktem wyjścia do samodzielnej pracy naukowej oraz do samokształcenia. W roku szkolnym udało nam się zorganizować wyjazdy do Grodu w Biskupinie, Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, Cementowni Odra w Opolu oraz wiele Rajdów rowerowych po okolicy.

W mijającym roku szkolnym doskonale układa się współpraca z rodzicami. Zorganizowaliśmy wspólne święto uczniów i rodziców – Dzień Pieczonego Ziemniaka, uczniów i dziadków – Dzień Babci i Dziadka, uczniów, ich rodzeństwa i rodziców – Wieczorek Rodzinny. Ponadto Rada Rodziców wspólnie z Restauracją Świerczów zorganizowała dla zainteresowanych rodziców zabawę andrzejkową.

Uwrażliwienie uczniów na krzywdę innych to bardzo ważny element edukacyjny. Dlatego też uczniowie i rodzice uczestniczyli w następujących akcjach charytatywnych: Gorączka Złota, Ratujemy i Uczymy Ratować, Szkoła przyjazna Rodzinie, zbiórka nakrętek oraz maskotek i zabawek dla dzieci z domu dziecka.

W ofercie edukacyjnej znalazły się też różnorodne zajęcia – koła zainteresowań i działania służące wyrównywaniu szans, realizowane w ramach projektu „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego, Poddziałanie 9.1.1. Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie uczestniczą m.in. w zajęciach: dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego i matematyki, rozwijających uzdolnienia z języka angielskiego i języka niemieckiego, logopedycznych, rozwijających kompetencje uczenia się, rozwijających kompetencje społeczne oraz koła matematycznego, naukowo – technicznego, przyrodniczego, informatycznego, z języka angielskiego i z języka niemieckiego.

            Ciekawe możliwości współpracy ze środowiskiem zostały stworzone podczas realizacji projektu „Otwarta firma”, Kiermaszu Bożonarodzeniowego, programów zewnętrznych realizowanych przez wszystkich nauczycieli szkoły – „Śniadanie daje moc”, „Zdrowo jem, więcej wiem!”, „Lepsza szkoła”, „Problem z głowy”, „Trzymaj formę”, „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”, „Wybieram wodę”, „Chroń Dziecięce Uśmiechy”, „KIK 34. Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”, „TalentowiSKO” oraz realizacji innowacji „Kącik czytelniczy – czytam, bo lubię”, „Systematyczne, krótkie ćwiczenia techniki głośnego czytania a doskonalenie czytania ze zrozumieniem”, „Sprawniej liczę, szybciej rozwiązuję zadania tekstowe”.

            Kontakt z instytucjami oraz osobami spoza środowiska szkolnego wpływa na jakość funkcjonowania szkoły, ale priorytetem wszystkich uroczystości środowiskowych jest pełniejszy rozwój dziecka oraz podniesienie jakości pracy naszej placówki. Szkolne programy uwzględniają specyfikę środowiska, na terenie, gdzie znajduje się szkoła. Reakcja środowiska lokalnego wobec działalności szkoły potwierdza pozytywny odbiór jej osiągnięć i sukcesów. Sukcesy uczniów znane są w środowisku pozaszkolnym.  W każdym miesiącu odbyło się kilka wydarzeń środowiskowych, które potwierdziły fakt, że szkoła utrzymuje pozytywne relacje z: Radą Gminy i Urzędem Gminy w Świerczowie, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Namysłowie, Parafią w Bąkowicach, GOK w Świerczowie, Gminną Biblioteką Publiczną w Świerczowie, GOPS w Świerczowie, Namysłowskim Klubem Biegacza „ZRYW”, Nadleśnictwem Namysłów i Leśnictwem Gola, Kołem Łowieckim „Dzik”, Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu, Restauracją Świerczów, Komendą Powiatową Policji, Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie o/Świerczów, Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Namysłowie i OSP w Bąkowicach.

Promowanie szkoły to całokształt działań podejmowanych w sposób systematyczny, służący utrwalaniu pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku, w którym funkcjonuje, sprzyjający tworzeniu trwałych relacji wewnętrznych (pomiędzy pracownikami a uczniami) i zewnętrznych (z rodzicami, lokalnym samorządem i środowiskiem) oraz upowszechnianie osiągnięć szkoły w środkach masowego przekazu. Promocja szkoły spełnia określone cele, w tym m.in. kształtuje na zewnątrz jej wizerunek, jako twórczej, spełniającej standardy nowoczesnego nauczania oraz zachęca rodziców i uczniów do podejmowania nauki właśnie w tej, a nie innej placówce, prowadzi do identyfikacji pracowników ze swoim miejscem pracy. Szkoła to nie tylko 45 minutowe lekcje, to również szereg wielu dodatkowych działań, dzięki którym rozwój dziecka następuje szybciej i bardziej wszechstronnie. Obecnie, gdy jest coraz mniej domów wielopokoleniowych, w których dziadkowie przekazywali dzieciom wartości moralne, obyczaje, tradycje, wiedzę i doświadczenie, właśnie my musimy zapełnić tę lukę.

Dziękujemy Wszystkim, dzięki którym mogliśmy zrealizować tak wiele wspólnych przedsięwzięć mających na celu jak najwszechstronniejszy rozwój naszych uczniów!

 

dyrektor szkoły – Cezary Zając